GDPR-privacyverklaring

Enabel is begaan met de bescherming van je privacy.

Wij verbinden ons ertoe om je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en met strikte inachtneming van de privacywetgeving. De nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR – General Data Protection Regulation of Algemene verordening gegevensbescherming RGPD) is van toepassing sinds 25/05/2018. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van deze verordening.

Deze privacyverklaring heeft als doel je zo volledig mogelijk te informeren rond deze materie. We zullen hieronder uitleggen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Lees deze privacyverklaring dus aandachtig door, zodat je vertrouwd raakt met de praktijken ter zake.

Draagwijdte van de privacyverklaring

A. Wat betekenen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’, wie is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wie is het unieke aanspreekpunt DPO of Data Protection Officer?

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een paswoord, een geboortedatum, een e-mailadres …

Verwerking slaat op elke handeling die wordt uitgevoerd met een persoonsgegeven. Verwerking omvat onder andere alle aspecten rond het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147 te B-1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens waarover het beschikt. Dat betekent dat wij de doeleinden en de verwerkingsmiddelen van deze gegevens bepalen en dat wij jouw gesprekspartner zijn, en ook deze van de toezichthoudende autoriteit voor elke vraag over het gebruik van de persoonsgegevens. Als uniek aanspreekpunt in onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘Data Protection Officer’ of ‘DPO’) aangesteld. Je kunt de DPO bereiken op volgend adres:

Enabel
Data Protection Officer
Hoogstraat 147
1000 Brussel
dpo@enabel.be

B. Op wie is dit van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen die in contact komen met Enabel of die onze website bezoeken. Dat kunnen kandidaten voor een vacante betrekking zijn bij Enabel, dienstverleners of derden (bijvoorbeeld: ex-medewerkers, iemand die op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, iemand die deelneemt aan een door Enabel georganiseerd evenement, enz.). Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op rechtspersonen.

C. Welke gegevens vallen onder deze privacyverklaring?

Bij onze interacties met jou en in functie van de aard van jouw contractuele of andere band met Enabel, moeten wij verschillende persoonsgegevens over jou opvragen:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.);
  persoonlijke kenmerken (bv. foto, taal, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, enz.);
 • informatie over genoten onderwijs en opleiding (bv. opleidingsniveau, diploma’s, kwalificaties, schoolcarrière, enz.);
 • professionele gegevens (bv. vorige en huidige werkgevers, professionele referenties, enz.);
 • persoonlijke competenties (bv. communicatievaardigheden, organisatorische / managementcompetenties, vaardigheden met IT-tools, enz.;
 • psychische beschrijvingen (bv. persoonlijkheid door middel van een psychotechnische test, gegevens over vrijetijdsactiviteiten en interesses, enz.);
 • immigratiestatus (bv. het bestaan van een geldige werkvergunning in België, enz.);
 • de beoordeling van de rekruteerder van je professionele vaardigheden en persoonlijkheid;
 • het nummer van de sociale zekerheid, het rijksregisternummer, het btw-nummer;
  gedragsgegevens, d.w.z. gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (bv. taalvoorkeuren, cookies, logboeken van je activiteiten, enz.);
 • verbindingsinformatie, d.w.z. informatie die wij verzamelen wanneer je verbinding maakt met onze website (bv. IP-adres, informatie over het aangesloten apparaat, enz.);
 • foto’s of video’s.

Wanneer en hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

Enabel verzamelt bepaalde persoonsgegevens:

 • wanneer je je gegevens online invult om te solliciteren naar een vacature bij Enabel en, indien van toepassing, wanneer je deelneemt aan de verschillende fasen van de wervingsprocedure (video-interview, fysiek interview, persoonlijkheids-/technische geschiktheidstest, enz.)
 • wanneer je deelneemt aan en/of een overheidsopdracht uitvoert met Enabel;
 • wanneer je je inschrijft op een nieuwsbrief, ingaat op uitnodigingen (conferenties, evenementen …)
 • wanneer je deelneemt aan evenementen die we organiseren;
 • wanneer je contact met ons opneemt via de verschillende kanalen die Enabel ter beschikking stelt (bv. contactformulieren op onze website voor het aanvragen van informatie of het indienen van een klacht, mail, telefoon, e-mail, sociale media of andere).
 • wanneer je onze websites bezoekt, door middel van cookies of andere technologieën (voor meer informatie over cookies, zie onze Cookie Policy op www.beglobal.enabel.be) (onder de link ‘Cookies’ onderaan de pagina).

Wanneer wij je om persoonlijke gegevens vragen, heb je het recht om niet te reageren. Die weigering kan echter contractuele betrekkingen in de weg staan, de aard ervan veranderen of het beheer ervan beïnvloeden.

Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen je gegevens worden verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader worden toegelicht. Voor elke verwerking gebruiken wij enkel de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het nagestreefde doel. Bovendien verbinden wij ons ertoe je persoonsgegevens alleen te verwerken op een manier die compatibel is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

Wij verzamelen je gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van je verzoek, vraag of klacht: Wanneer je ons een verzoek stuurt en je gegevens voor dit doel met ons deelt (via onze contact- of klachtenformulieren op onze website of een ander communicatiekanaal), dan gebruiken wij je gegevens om op je vraag te reageren door contact met jou op te nemen. Wij verwerken dan je identificatie- en contactgegevens, evenals de inhoud van je bericht, want je stemt hiermee in door ons je verzoek te sturen. We gebruiken deze informatie alleen om je vraag of klacht voldoende te kunnen behandelen.

Het behandelen van je sollicitatie voor een baan bij Enabel: Als je bij ons solliciteert, stem je ermee in dat wij je identificatie- en contactgegevens, je persoonlijke kenmerken, informatie over je studies en opleidingen, je professionele gegevens (o.a. opgenomen in je cv en motivatiebrief), je immigratiestatus, informatie over je persoonlijke competenties en psychische beschrijvingen, en ook de beoordelingen en evaluaties van de rekruteerder met betrekking tot je professionele vaardigheden en persoonlijkheid, verwerken voor wervingsdoeleinden en meer in het bijzonder om:

i. je in staat te stellen je cv of sollicitatie online in te dienen;

ii.je sollicitatie te evalueren met betrekking tot onze vacatures;

iii.met jou te communiceren en je sollicitatie (of eventuele vragen) te beantwoorden;

iv.sollicitatiegesprekken te organiseren;

v.vaardigheids- of persoonlijkheidstests af te nemen;

vi.je andere mogelijkheden te bieden die vergelijkbaar zijn met de baan waar je naar solliciteert;

vii.je arbeidsovereenkomst klaar te maken om je een baan aan te bieden.

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je hiermee hebt ingestemd door ons je sollicitatie te sturen. Je kunt je sollicitatie te allen tijde online wijzigen of annuleren via je online account.

Wij attenderen je erop dat wij voor onze aanwervingsprocedure geen gevoelige gegevens over jou hoeven te verzamelen, zoals gegevens die je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om ons spontaan (bijvoorbeeld in je motivatiebrief of tijdens het sollicitatiegesprek) ongevraagd gevoelige gegevens te verstrekken, je dit doet op eigen verantwoordelijkheid en dat wij hier tijdens het wervingsproces geen rekening mee zullen houden.

Het toesturen van nieuwsbrieven: Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, verzamelen we je e-mailadres om je onze nieuwsbrieven te kunnen toesturen. We doen dit omdat je daarmee hebt ingestemd. Als je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kun je je toestemming te allen tijde intrekken via de link die rechtstreeks in elke nieuwsbrief is opgenomen.
Het beheer van onze evenementen: Wanneer je je inschrijft voor en deelneemt aan een van de evenementen die wij organiseren, verwerken wij enkele van je persoonsgegevens op basis van je toestemming en ons legitiem belang bij het beheren/organiseren van onze evenementen. Meer specifiek verwerken wij je gegevens in dat kader om:

i. De deelnemers aan onze evenementen te beheren en te tellen;

ii. Contact met jou op te nemen met betrekking tot het evenement dat je bijwoont;

iii. Foto’s en video’s te gebruiken waarop je als (onderdeel van een) sfeerbeeld kunt verschijnen voor de promotie van het evenement en toekomstige edities ervan, en deze te publiceren op onze website, ons intranet, onze social media en in onze brochures. Foto’s en video’s worden nooit aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

iv. Bij de online registratie voor onze evenementen kun je vooraf aangeven dat je niet gericht gefotografeerd of gefilmd wilt worden en/of dat je niet wilt dat Enabel deze foto’s of video’s waarop je duidelijk herkenbaar bent, gebruikt. Indien Enabel echter een foto of video publiceert waarop je duidelijk zichtbaar bent, dan heb je het recht om te verzoeken deze foto’s of video’s te verwijderen. Je kunt dit doen per e-mail aan communication@enabel.be met vermelding van je naam, voornaam en de naam van het evenement waaraan je hebt deelgenomen, en ook met opgave van de foto of video in kwestie (link of referentie). De foto of video zal dan zo spoedig mogelijk en volgens de technologische mogelijkheden uit de online publicaties worden verwijderd.

Beheer van onze overheidsopdrachten: Wanneer je deelneemt aan en/of uitvoering geeft aan een overheidsopdracht met Enabel, verzamelen wij de contactgegevens van onze leveranciers en partners, zoals de naam, de voornaam, het zakelijk telefoonnummer, het zakelijk e-mailadres en de werkplek, de naam van de vertegenwoordigde organisatie (indien van toepassing), maar ook het btw-nummer of het rijksregisternummer (indien de persoon geen bedrijf is). Indien van toepassing, verzamelen we ook het cv en het strafblad en de fiscale status van de leverancier, partner of persoon die hen vertegenwoordigt. Wij verwerken deze informatie omdat wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verzamelen in het kader van het beheer van onze overheidsopdrachten.

Toekenning en beheer van onze subsidies: Wanneer je deelneemt aan een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de toekenning van subsidies door Enabel, verzamelen wij de contactgegevens van de contactpersonen (‘gemachtigde’) van de entiteit die de subsidieaanvraag indient, zoals de naam, de voornaam, het zakelijk telefoonnummer, het zakelijk e-mailadres, de professionele functie en de naam van de vertegenwoordigde organisatie. Wij verwerken deze informatie omdat wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verzamelen in het kader van het beheer van onze subsidietoekenning.

Navigatie op onze website: Telkens wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over je navigatie en gebruik van onze website. Dat doen we door middel van cookies en andere technologieën om de optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie hierover kun je onze Cookie Policy raadplegen op www.beglobal.enabel.be) (onder de link ‘Cookies’ onderaan de pagina)<

Aanwezigheid op sociale netwerken: Enabel heeft een bedrijfspagina op verschillende sociale netwerken (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube). Deze pagina’s worden gebruikt om je te informeren over ons nieuws en, indien nodig, om contact met jou op te nemen als je ons een vraag stelt via de berichten of via de reacties. Als je ons persoonsgegevens verstrekt via sociale netwerkberichten, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt om je vraag te beantwoorden of om te reageren op je verzoek. Wij verwerken je persoonsgegevens dan op basis van ons legitieme belang bij de communicatie met de bezoekers van onze pagina.

Wij gebruiken ook de statistische rapportagefunctie van sociale netwerken (bv. de functie ‘Facebook Insights’) rond de werking van onze bedrijfspagina’s om anonieme statistische gegevens over gebruikers te verkrijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot de ‘likes’ op onze Facebook-pagina, de zichtbaarheid van onze berichten en de demografie van de bezoekers van de pagina. Deze gegevensverwerking is bedoeld om ons, als beheerder van de bedrijfspagina, in staat te stellen om statistieken te ontvangen die door het sociale netwerk zijn samengesteld op basis van de bezoeken aan onze bedrijfspagina. Het doel is om de zichtbaarheid van onze activiteiten te bewaken. Bezoekersstatistieken worden uitsluitend in anonieme vorm aan ons doorgegeven. We hebben geen toegang tot de onderliggende datasets.

Wij wijzen je er ook op dat wanneer je onze bedrijfspagina op sociale netwerken bezoekt, het betrokken sociale netwerk over het algemeen cookies op je apparaat installeert. Deze cookies registreren je surfgedrag en interesses. De persoonsgegevens die door deze cookies worden verzameld, worden vervolgens gebruikt voor statistische analyse en marketingdoeleinden (om jou gerichte advertenties te sturen die overeenstemmen met jouw interesses). Enabel heeft geen controle over of toegang tot de persoonsgegevens die door de verschillende sociale netwerken worden verzameld.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop je persoonsgegevens door de sociale netwerken worden verwerkt. Wij willen er dan ook op wijzen dat je je voor alle vragen in verband met de verwerking van je gegevens door deze sociale netwerken of om je rechten met betrekking tot je gegevens uit te oefenen, moet wenden tot het desbetreffende sociale netwerk. Alleen het sociale netwerk heeft immers directe toegang tot en controle over de persoonsgegevens die door het gebruik van onze pagina’s worden verzameld, en kan dus de nodige maatregelen nemen. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door de verschillende sociale netwerken kun je de privacyverklaring van deze sociale netwerken raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met het sociale netwerk in kwestie.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Daartoe hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de bekendmaking van je persoonsgegevens aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatiesystemen en diensten die persoonlijke gegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakings- en vertrouwelijkheidsclausules.

Enkel de personen die je gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren krijgen toegang tot je persoonsgegevens. Die personen zijn gebonden aan een strenge zwijgplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften naleven om de privacy van de persoonsgegevens te verzekeren. Wij hebben technische middelen ingesteld om je persoonsgegevens te beschermen. Op die manier willen wij voorkomen dat onbevoegden inzage zouden hebben in de persoonsgegevens, deze zouden verwerken, wijzigen of vernietigen.

Soms bevatten onze websites links naar websites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij ondersteunen, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen, noch onder onze verantwoordelijkheid. Bijgevolg raden wij je aan om hun privacyverklaring aandacht te lezen om te weten hoe zij je privacy beschermen.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

A. Algemeen
Om je privacy te beschermen worden de Enabel-medewerkers die bevoegd zijn voor toegang tot je gegevens nauwkeurig aangeduid in functie van hun taken.

Enabel doet ook een beroep op onderaannemers. Dat zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie wij een beroep doen voor bepaalde diensten om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren.

Zonder exhaustief te zijn, gaat het om: externe rekruteringbureaus, juryleden voor personeelsselecties, al wie betrokken is bij de rekruteringsprocedures volgens onze interne regels, het sociaal secretariaat/de salarissoftware, het HRIS-systeem, de provider van mobiele telefonie, de instellingen van de sociale zekerheid, de belastingadministratie, de verzekeringen, de opleidingsinstellingen, de dienstverleners op het vlak van informatica, advocaten, of provinciale partners in het kader van onze activiteiten ‘Kruit/Annoncer la Couleur’.

De onderaannemers zijn contractueel aan ons gebonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de principes uit deze privacyverklaring naleven.

Meer in het bijzonder zorgt Enabel ervoor dat zijn onderaannemers:

 • enkel beschikken over de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren; en
 • zich tegenover Enabel ertoe verbinden dat ze deze gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en dat ze de gegevens slechts gebruiken om hun taken uit te voeren.

Wij geven je gegevens ook door aan andere personen indien wij daar wettelijk of contractueel toe verplicht zijn, of indien dat nodig is voor het algemeen belang. In dat geval zorgen wij ervoor dat:

 • die personen enkel beschikken over de gegevens die wij moeten doorgeven omdat we daar wettelijk of contractueel toe verplicht zijn, of die in verhouding staan tot een rechtmatige doelstelling die de doorgifte rechtvaardigt;
 • die personen zich tegenover Enabel ertoe verbinden dat ze deze gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en dat ze de gegevens slechts gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze werden doorgegeven.

B. Geen doorgifte voor commercieel gebruik
Enabel geeft je gegevens niet door aan derden voor commercieel gebruik.

C. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Rekening houdend met de activiteiten die we uitvoeren in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, bestaat de kans dat Enabel je gegevens doorgeeft buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in een land dat, indien van toepassing, geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens kan garanderen. In dat geval garanderen wij echter passende beschermingsmaatregelen die ervoor zorgen dat je rechten ook buiten de EER door de ontvanger van de gegevens worden gerespecteerd, in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens gedurende de wettelijke verjaringstermijn of enige andere bewaartermijn die door de wet wordt opgelegd.

Indien de wet geen specifieke bewaartermijn voorschrijft, bepalen wij de termijn op basis van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken.

Tot slot, wanneer je gegevens worden verzameld op basis van je toestemming, gebruiken we deze alleen totdat je je toestemming intrekt.

Wij garanderen dat wij slechts beperkte toegang geven tot de gearchiveerde gegevens en dat wij je persoonsgegevens zullen verwijderen of anonimiseren als de bewaartermijn is verstreken.

Wat de sollicitaties bij Enabel betreft, als je sollicitatie succesvol is en je wordt aangeworven, dan worden de persoonsgegevens die in het kader van de wervingsprocedure zijn verzameld, overgedragen naar je persoonlijke personeelsdossier en bewaard voor de duur van je arbeidsovereenkomst en daarna voor de periodes die door de Belgische wet zijn bepaald en die in onze Privacyverklaring voor Werknemers zijn gespecificeerd.

Als je sollicitatie niet leidt tot een aanwerving, bewaren wij je gegevens in een kandidatenreservebestand voor een periode van maximaal 3 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure, voor het geval er een andere functie beschikbaar komt die overstemt met je sollicitatie, en om in dat geval contact met jou op te kunnen nemen.

Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je, onder bepaalde voorwaarden die in deze wetgeving zijn vastgelegd, verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

A. Recht van inzage
Je hebt recht van inzage in de gegevens die op jou betrekking hebben. Je kunt ons vragen:

 • of wij je persoonsgegevens al dan niet verwerken;
 • met welke doeleinden wij ze verwerken;
 • welke gegevenscategorieën worden verwerkt;
 • aan welke categorieën bestemmelingen ze worden meegedeeld;
 • hoe lang ze worden bewaard;
 • inlichtingen te geven over de rechten die je kunt uitoefenen (rectificatie, verwijdering …) of over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • waar de verwerkte gegevens vandaan komen.

B. Recht op verbetering
Als je merkt dat, ondanks al onze inspanningen, je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je ons vragen om ze te verbeteren (‘rectificatie’).

C. Recht op verwijdering (‘recht op vergetelheid’)
In bepaalde, zeer specifieke gevallen staat de wetgeving toe dat je je persoonsgegevens laat wissen. Dat is het geval indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens enkel op jouw toestemming berust en je beslist om je toestemming in te trekken;
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je gegevens en wij geen dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder doorwegen dan die van jou.

Je recht op verwijdering is echter niet onbeperkt. Wij hebben het recht je gegevens te blijven verwerken indien we ze moeten bewaren om onder meer:

 • een wettelijke verplichting na te komen;
 • rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

D. Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde, zeer specifieke gevallen kun je vragen dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt. Dan zullen we je gegevens blijven opslaan, maar we zullen het gebruik ervan beperken.

Dat is meer bepaald het geval indien:

 • je de juistheid betwist van een persoonsgegeven, de tijd dat we dit kunnen controleren; en
 • jij je gegevens, hoewel ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van verwerking, nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

Aan de beperking van de verwerking komt een einde in volgende omstandigheden:

 • je geeft hiervoor je toestemming;
 • de verwerking van je gegevens is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • de verwerking is nodig voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • de verwerking is nodig om redenen van openbaar belang.

E. Recht op overdraagbaarheid
In bepaalde gevallen heb je er recht op dat de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt:

 • aan jou worden overgedragen;
 • of dat ze direct door Enabel worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dat is het geval:

 • wanneer je erin hebt toegestemd dat je gegevens worden verwerkt of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract; en
 • wanneer het om een automatische verwerking gaat.

F. Recht van bezwaar
Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens berust op een wettelijk of algemeen belang van ons, heb je het recht om je hiertegen op elk ogenblik te verzetten, om redenen die te maken hebben met jouw bijzondere situatie.

Met jouw verzoek wordt echter geen rekening gehouden indien ons wettelijk belang zwaarder doorweegt dan dat van jou of indien de verwerking van je gegevens nodig blijft voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

G. Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer Enabel met jouw toestemming je gegevens verwerkt, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens tijdens de periode vóór je intrekking niet aantasten.

Tot wie kun je je wenden?

Om je rechten uit te oefenen volstaat het dat je een gedateerde en ondertekende aanvraag indient vergezeld van een recto fotokopie van je identiteitskaart. Dat kan per brief of per e-mail gericht aan onze functionaris voor gegevensverwerking op onderstaand adres:

Enabel
Data Protection Officer
Hoogstraat 147
1000 Brussel
dpo@enabel.be

Deze rechten zijn gratis en kunnen te allen tijde worden uitgeoefend. Wij verbinden ons ertoe om binnen een maand na ontvangst van je verzoek te reageren.

Als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Hoe kun je op de hoogte blijven van wijzigingen in deze privacyverklaring?

Enabel kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om veranderingen in onze praktijken in verband met de verwerking van je persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen. Hiertoe plaatsen we de bijgewerkte versie op onze website. Wij nodigen je dan ook uit om regelmatig de laatste onlineversie van deze privacyverklaring te raadplegen. De datum van de meest recente wijzigingen kun je op die pagina vinden.

Hoe kun je contact met ons opnemen over deze privacyverklaring?

Met je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of opmerkingen over deze privacyverklaring, kun je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

 • Dat kan per post op het volgende adres: Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel (met de vermelding ‘Data Protection’)
 • Of per e-mail naar het volgende adres: dpo@enabel.be