Ons aanbod


WBE en zijn actoren ondersteunen en versterken

Beleidsondersteunend
BeGlobal streeft naar ondersteuning van een gunstig klimaat dat belanghebbenden in het onderwijs aanmoedigt om ECM en de SDG’s te integreren in hun agenda’s en initiatieven.

Dit houdt in dat publieke actoren op de verschillende machtsniveaus worden gemobiliseerd om deze kwesties op de politieke agenda te zetten, om beleid en strategieën te ontwikkelen, om middelen te mobiliseren, om intersectorale samenwerking te ontwikkelen, enz. Om dit te doen, maken we deel uit van een aantal regionale, nationale en internationale netwerken, platforms en overlegstructuren, en zijn er ook niet-gouvernementele organisaties, de media en de privé-sfeer rond jongeren (ouders en leeftijdsgenoten) die een rol spelen bij het creëren van deze gunstige omgeving.


UNESCO ASPnet

UNESCO ASPnet

Het UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) verbindt meer dan 12.000 scholen in 182 landen. Alle ‘Unesco-scholen’ werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor internationale verbondenheid, vrede, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling. In België ondersteunt BeGlobal hen tijdens netwerkdagen en activiteiten. Graag deel worden van het UNESCO ASP-net? Stuur ons een mailtje!

Meer info

Masterclass

masterclass

Hoe veranker je duurzaam denken en doen in je school zodat dit meer wordt dan het werk van enkele enthousiastelingen? Hoe zorg jij als ‘trekker’ voor een integrale aanpak? Tijdens de Masterclass ‘Procesbegeleiding van duurzame wereldburgerschapstrajecten’ leren deelnemers strategieën voor het verankeren van WBE, het ondersteunen van transparante communicatie en het vergroten van het draagvlak.

De masterclass richt zich tot WBE-coördinatoren (leerkrachten of directeurs), educatief medewerkers, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, coaches, trainers, … die een dergelijke rol als externe op verschillende scholen opnemen.

Meer info

Expertise delen

expertise Be Global

Goede wereldburgerschapseducatie heeft nood aan het delen van kennis en expertise. Zo werken we aan WBE waarbij het beleid en de werkwijze wetenschappelijk onderbouwd zijn. Als kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie dragen we hieraan bij door de publicatie van issue papers en magazines, waarin we experts uit de sector aan het woord laten en het organiseren van webinars. Hiermee willen we WBE-praktijken en -kennis, van hier en elders, identificeren, kapitaliseren en delen en streven we ernaar synergieën op te bouwen en leren te stimuleren.

Meer info

Barometer voor wereldburgerschapseducatie

ECM Barometer

De Barometer voor WBE is een onderzoek dat basisgegevens verzamelt over wereldburgerschapseducatie in de onderwijssector. Het onderzoek helpt kritische vragen te beantwoorden over de huidige staat van WBE, waaronder hoe het op scholen wordt toegepast, het aantal betrokken scholen, de meest prominente thema’s, … . De resultaten helpen onderwijs- en WBE-actoren om een evidence-informed strategisch beleid en impactvolle praktijk in WBE te ontwikkelen.


Interculturele peer-uitwisseling Oeganda
Uitwisselingen en geschiedenisonderwijs dekoloniseren
Dit experimenteel WBE-uitwisselingsproject onderzoekt enerzijds hoe interculturele WBE-projecten kunnen worden ontworpen en uitgevoerd vanuit een kritisch en dekoloniaal perspectief. Anderzijds stimuleert het een dekoloniale benadering van lesgeven over het koloniale verleden door geschiedenislerarenopleiders uit Vlaanderen en Oeganda samen te brengen om het kolonialisme in het geschiedenisonderwijs te verkennen, lesmateriaal te co-creëren en les te geven. Als gevolg daarvan kunnen we nu een lessenserie presenteren, en een documentaireserie om je reflectie en kennis over waarheidsregimes te verdiepen.


Arbeidsfinaliteit-traject
Wereldburgerschapseducatie in het het secundair met arbeidsfinaliteit
Wereldburgerschapseducatie staat minder sterk in het secundair onderwijs met arbeidsfinaliteit. In dit project doen we onderzoek, wisselen we uit met NGO’s, leerkrachten en leerlingen en testen we enkele benaderingen uit. Hoe kunnen we WBE een vakoverschrijdende plaats geven op in het secundair met arbeidsfinaliteit? Hoe zetten scholen en leerlingen in het secundair met arbeidsfinaliteit zich in voor een rechtvaardige wereld? En hoe ondersteunen wij hen daar het best in?


KlasCement / Repertoire

KlasCement

KlasCement voor wereldburgers
Op onze projectpagina vind je een selectie aan leermiddelen rond wereldburgerschap, zowel van BeGlobal als van onze partners. Je vindt er lesmateriaal en activiteiten voor je leerlingen en vormingen voor jezelf.

Meer info

Inspiration Days

TeachUp! 2030

Teach Up! 2030
Samenkomen met mensen in de educatieve sector om inspiratie op te doen over duurzame en mondiale thema’s, dat is het idee achter Teach Up! 2030. Via een waaier aan interactieve workshops bieden we tools aan om leerlingen op een boeiende manier wegwijs te maken in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en ermee aan de slag te gaan op school.

Meer info

Global Teachers Academy
Leerkrachten of klasbegeleider krijgen vaak vragen over complexe thema’s, die soms uitlopen in hevige discussies in de klas. Tijdens de Global Teachers Academy worden deelnemers uitgedaagd om op hun eigen manier naar enkele mondiale uitdagingen te kijken en dit te vertalen naar hun job in de klas.

Experten zorgen voor de nodige argumenten, kritische benaderingen en nieuwe inzichten om hun persoonlijk leerproces aan te wakkeren. Zo zorgen we dat leerkrachten en klasbegeleiders deze thema’s met meer zelfvertrouwen kan aankaarten in de klas.

Meer info

Jongerenparticipatie

Jongeren engagement
Kennis over mondiale uitdagingen leidt niet automatisch tot actie. Daarom zet BeGlobal zich in voor het stimuleren van jongerenengagement. Na een grootschalig onderzoek naar de manier waarop jongeren engagement opnemen en een pilootproject, werken we aan een incubator waar jongeren ondersteund kunnen bij het opzetten van creatieve en innovatieve projecten voor sociale verandering.


Jeugdevenement
SoliDare

SoliDARE
Meer info

Interculturele peer-uitwisseling Palestine

exchange palestine

Stimuleren van engagement bij jongeren in een kwetsbare context
Om onze benadering van WBE verbreden door ook internationale perspectieven mee te nemen, gingen we op zoek naar samenwerkingsverbanden met Enabel’s partners in het buitenland. Zowel in Antwerpen als Palestina stijgt het aantal jongeren dat hun diploma middelbare school niet behaald. Jeugdwerkers en leerkrachten wisselen ideeën en perspectieven uit. Hoe kunnen we deze jongeren, die zich vaak in een kwetsbare context bevinden, stimuleren om engagement op te nemen?