OVER ONS

Pedagogische principes


Pedagogische principes voor wereldburgerschapseducatie

De pedagogische principes van wereldburgershapseducatie zijn gebaseerd op een systemische, interculturele en multiperspectivistische benadering.

Systemische benadering: “elke persoon maakt deel uit van een groter geheel, dat deel uitmaakt van een systeem die zich op zijn beurt ontwikkelt binnen grotere systemen die op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden om een complexe wereld te vormen”. WBE is gebaseerd op deze systemische benadering, die niet alleen de betrokken actoren zichtbaar maakt, maar ook de onderlinge relaties, machtsverhoudingen en speelruimte. Het moedigt de lerende aan om een mondiale kwestie te zien als een onderdeel van een complex systeem waar ze zelf ook deel van uitmaken.

Interculturele benadering: in het licht van culturele kennis en codes en door de geschiedenis van onze samenlevingen en ons collectief gedachtengoed in vraag te stellen, wil WBE etnocentrisme bestrijden en een complexe, dekoloniale visie op de wereld bevorderen. WBE wil zowel het individu mobiliseren voor verandering op lange termijn door zijn interesse/empathie, begrip, kritische geest, verantwoordelijke houding en burgerschap aan te spreken, als de groep waartoe het zich richt via het promoten van participatieve reflectieve dynamiek, collectieve actie, valorisatie van een gezamenlijke productie, engagement en overgang naar actie. WBE zorgt ervoor dat de lerenden vrij zijn om hun eigen positie in te nemen.

Multiperspectivistische benadering: de bedoeling hiervan is de kennis, het begrip en de kritische houding van het publiek over een WBE-kwestie te ontwikkelen door gebruik te maken van een verscheidenheid aan standpunten (beargumenteerd, afwijkend, complementair, van verschillende overtuigingen) en media (meerdere informatiebronnen, leermiddelen gevarieerd in zowel vorm als inhoud: spel, film, getuigenis, bezoek, klassikale activiteit, enz.)
Gezien deze onlosmakelijke kenmerken, pleit WBE voor actieve en participatieve onderwijstechnieken, zoals vb. projectonderwijs.

Wereldburgerschapseducatie definities

Framework

Wereldburgerschap in de wereld, Europa, België en Vlaanderen.

Lees meer

SDG's

Wereldburgerschapseducatie en de Sustainable Development Goals.

Lees meer